รายงานสรุปการจัดงานวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 เรือ่ง "30 ปี การประกันสังคมไทยและการปฏิรูปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน" 
   โครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 เรื่อง "25 ปี กระทรวงแรงงานกับนโยบายและการบริหารแรงงานในอนาคต" 
   โครงการสัมมนาเนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ 
   โครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง "การบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในระดับสากล : ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย" รายละเอียด ไฟล์แนบ 
   โครงการบรรยายสาธารณะว่าด้วยแรงงานและการประกอบการในสังคมประชาธิปไตย (รายละเอียดไฟล์แนบ)  
   โครงการสัมมนาเนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) รายละเอียด pdf แนบ  
   โครงการสมัมนาวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 เรื่อง “แรงงานในสังคมผู้สูงอายุ” (ดูรายละเอียดทั้งหมดคลิกดาวโหลดไฟล์ pdf)  
กำหนดการสัมมนา

งาน “วันนิคม จันทรวิทุร” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559

เรื่อง “แรงงานในสังคมผู้สูงอายุ”

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 2559 เวลา 12:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

จัดโดยกระทรวงแรงงาน ,สถาบันทรัพยากรมนุษย์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:45 – 14:15 น. ปาฐกถาหัวข้อ “การบริหารแรงงานในสังคมผู้สูงอายุ: สถานการณ์และข้อเสนอเพื่อการเตรียมความพร้อมของสังคมไทย” โดย

• ม.ล. ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน14:15 - 14:30 น. การให้ความเห็นต่อการปาฐกถา โดย

• ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ14:30 – 15:45 น. การอภิปรายเชิงนโยบาย หัวข้อ “แรงงานในสังคมผู้สูงอายุ: สภาพปัญหาและการ

พัฒนาการบริการของรัฐ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” โดย

• นางศิริวรรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เขี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

• นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม

• นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

• รศ. ดร. ขัตติยา กรรณสูต อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

• Mr Eduardo Klien ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย HelpAge International

• ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดำเนินการอภิปราย)15:45 -16:15 น. ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา16.15 -16.30 น. สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา โดย

• ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

-------------------------------

พิธีกร: อาจารย์พงศักดิ์ เปล่งแสง

สอบถามโทร.จ 081 347 5233   สัมมนาวันกรรมกรสากล ปี 2559 ที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
การสัมมนาเนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2559

เรื่อง

“ขบวนการแรงงานไทยกับการยกระดับมาตรฐานแรงงานในประชาคมอาเซียน”

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ตึกเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

จัดโดย

มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

เริ่มลงทะเบียน 12:30 น.
   โครงการสัมมนาเรื่อง "ความเสมอภาคในการจ้างงาน" 
   โครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 เรื่อง “การประกันสังคมไทย: 25 ปี ของความสำเร็จ สภาพปัญหา และ มิติใหม่ในการดำเนินงาน”  
กำหนดการสัมมนา

งาน “วันนิคม จันทรวิทุร” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558

เรื่อง “การประกันสังคมไทย: 25 ปี ของความสำเร็จ สภาพปัญหา

และ มิติใหม่ในการดำเนินดำเนินงาน”วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงานจัดโดย

กระทรวงแรงงาน

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร12:30 - 12:45 น. ลงทะเบียน12:45 - 13:10 น. แนะนำการจัดงานและวีดิทัศน์ประวัติและผลงานศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร13:10 - 13:15 น. กล่าวรายงานการจัดงานโดย

นายฐาปบุตร ชมเสวี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธินิคม จันทรวิทุร13:15 - 13:30 น. กล่าวเปิดงาน โดย

• ม.ล. ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน13:30 - 13:45 น. การแนะนำองค์ปาฐก โดย

• อาจารย์พงศักดิ์ เปล่งแสง กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร13:45 – 14:15 น. ปาฐกถาหัวข้อ “การประกันสังคมไทยในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา และข้อเสนอเพื่ออนาคตของความมั่นคงทางสังคมไทย” โดย

• รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม สถาบนวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย14:15 – 15:30 น. การอภิปรายเชิงนโยบาย หัวข้อ “การประกันสังคมไทย: 25 ปี ของ

ความสำเร็จ สภาพปัญหา และ มิติใหม่ในการดำเนินงาน” โดย

• เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

• นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

• นางสุนี ไชยรส อดีตรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

• นายพนัส ไทยล้วน สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย

• ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดำเนินการอภิปราย)15:30 -16:00 น. ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา16:00 - 16:15 น. การให้ความเห็นต่อการปาฐกถาและการอภิปราย โดย

• ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ16.15 -16.30 น. สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา โดย

• รศ. ดร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เลือกหน้า

 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com