บทความหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
( 5 กรกฎาคม 2527)
นิคม จันทรวิทุร
ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกก.ค่าจ้าง
          ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำ เริ่มจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของทางราชการท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมการค่าจ้างได้ให้สัมภาษณ์ถึงการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะอัตราค่าจ้างใหม่จะไปก่อปัญหากับเงินเดือนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ สองวันต่อมามีข่าวออกมาอีกว่ากรรมการค่าจ้างฝ่ายราชการได้ประชุมกันแล้วมีความเห็นให้คงค่าจ้างขั้นต่ำไว้อย่างเดิม รุ่งขึ้นกรรมการฝ่ายลูกจ้างได้ให้สัมภาษณ์คัดค้านและเสนอว่าค่าจ้างขั้นต่ำควนเพิ่มอีกวันละ2บาท

          ข่าวข้างต้นได้ทำให้เกิดข้อสงสัย ความสับสนและคำถามในหมู่ผู้ที่สนใจทั่วไปว่า มีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีแล้วหรือยัง การประชุมของคณะกรรมการฝ่ายราชการเป็นการประชุมอย่างไมใช่ทางการใช่หรือไม่ การแสดงความคิดเห็นของกรรมการฝ่ายราชการและฝ่ายลูกจ้างเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและไม่ใช่ทางการ ไม่ว่าคำตอบที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร ข่าวข้างต้นหากเป็นความจริงก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องแปลกและแสดงว่ามีความขัดแย้งระหว่างกรรมการฝ่ายราชการและกรรมการฝ่ายลูกจ้างอันไม่เป็นผลดีต่อการทำงานคณะกรรมการค่าจ้างทั้งชุด ทั้งจะสร้างความวิตกกังวลและความไม่มั่นใจให้แก่คนงานทั่วไป

          คณะกรรมการค่าจ้างเป็นคณะกรรมการที่มีความสำคัญคณะหนึ่งของรัฐบาล มีหน้าที่เป็น คนกลาง เสนอความเห็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ในทางปฏิบัติคณะกรรมการฯทำรายงานปีละครั้งเสนอถึงภาวะค่าจ้างตลอดจนแนวโน้มและมาตรการที่รัฐบาลควรจะต้องดำเนินการ ส่วนการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำนั้น คณะกรรมการฯจะได้ทบทวนค่าจางที่ได้กำหนดไว้แล้วกับสภาพทางเศรษฐกิจรวมถึงค่าครองชีพว่าเหมาะสมกับค่าจ้างที่กำหนดไว้ก่อนแล้วแค่ไหนเพียงไร หากไม่เหมาะสมควรจะปรับปรุงเท่าใด หากเหมาะสมแล้วมีเหตุผลอย่างไร

          ตามประเพณีดั้งเดิม (ช่วงพ.ศ 2516-2519) กรรมการฝ่ายลูกจ้างมักเป็นผู้เสนอให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำโดยเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อคณะกรรมการไตรภาคี (เต็มคณะ) กรรมการฝ่ายนายจ้างก็มักจะมีข้อท้วงติงคัดค้าน จึงเป็นหน้าที่ของกรรมการฝ่ายรัฐบาลคอยรับฟังข้อเท็จจริงและเหตุผลเพิ่มเติม ทั้งเสนอข้อเท็จจริงอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของส่วนรวมให้ทุกฝ่ายได้ทราบ กล่าวอย่างง่ายๆ การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละครั้งเป็นเรื่องการพูดจาหรือทำความเข้าใจระหว่างระหว่างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างโดยมีกรรมการฝ่ายรัฐบาลคอยชั่งข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนหาทางให้ทั้งสองฝ่ายได้ยอมรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมและเป็นธรรมและจะไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนส่วนใหญ่ การที่จะมีการท้วงติงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย ก็กระทำกันในที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีซึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกจ้าง นายจ้าง ประชาชนร่วมกัน

          ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่าเนื่องจากปีใหม่ได้ผ่านมาครบหกเดือนแล้ว ที่คณะกรรมการค่าจ้างจะได้มีการประชุมเต็มคณะ ทบทวน รับฟังข้อเท็จจริงและเหตุผลของฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง หากฝ่ายนายจ้างมีข้อเท็จจริงอย่างไรก็ควรชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ การดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องที่จะต้องทำเป็นการด่วน เพื่อระงับความสับสน ความเข้าใจผิด และป้องกันปัญหาที่จะตามมา

          ค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยได้มีการประกาศใช้มาครบสิบปีเละปัจจุบันได้ให้ประโยชน์แก่คนงานทั่วไปประมาณ1.5 ล้านคน กล่าวได้ว่าค่าจ้างขั้นต่ำเป็นหลักประกันที่แน่นอนอันเดียวที่ผู้ใช้แรงงานมีอยู่

          ฉะนั้นเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการค่าจ้างจะได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และทันต่อเหตุการณ์ การที่จะคำนึงถึงปัญหาล่วงหน้าต่างๆเป็นการดี แต่ควรหารือคณะกรรมการเต็มคณะ

          บ้านเมืองเราขณะนี้มีปัญหาอยู่มากแล้ว โปรดอย่าปล่อยให้เรื่องที่มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วเกิดปัญหาอีก มีอะไรก็น่าจะพูดจากันในที่ประชุมคณะกรรมการพูดกันอย่างพี่อย่างน้อง คนไทยเรามีเหตุมีผลถ้าได้รับการรับรอง การรับฟังของเขาบ้างอ่าน 1035 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com