บทความจากหนังสือพิมพ์มติชน
(วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2528)
นิคม จันทรวิทุร
อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย
          บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ จะจัดงานที่ระลึกคล้ายวันเกิดของท่านขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ คณะกรรมการจัดงานได้ขอให้ผู้เขียนเป็นผู้กล่าวถึงผลงานของอาจารย์ปรีดี

          ผู้เขียนซาบซึ้งในเกียรติยศที่ทางคณะกรรมการได้มอบให้ แต่ขออนุญาตไม่รับงานนี้ เพราะตระหนักดีว่าภูมิปัญญาและความรู้ของผู้เขียนไม่พอที่จะพูดถึงชีวิตและผลงานของท่านอย่างถูกต้องและครบถ้วน แต่รับจะเขียนบทความเชิงวิเคราะห์ผลงานของอาจารย์ปรีดี ในงานที่ผู้เขียนถนัดคือด้านแรงงาน เรื่อง “แรงงาน” ในบ้านเมืองเราเป็นเรื่องใหม่ และเช่นเดียวกับงานด้านสังคมอื่นๆ ที่การริเริ่มการวิวัฒนาการเติบโตมักจะเป็นไปโดยเชื่องช้าไม่ก้าวหน้าต่อเนื่อง

          ในการศึกษาถึงวิวัฒนาการของการแรงงานในประเทศไทย นักแรงงานทั้งหลายก็ต้องยอมรับว่าความริเริ่มที่เห็นเด่นชัดได้เกิดขึ้นเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 รวมอยู่ในหลัก 6 ประการ ซึ่งคณะราษฎรได้ประกาศในวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนั้น หลัก 6 ประการอันนั้นกล่าวถึงการช่วยให้ราษฎรได้มีงานทำ ซึ่งเป็นนโยบายแรงงานฉบับแรกของประเทศไทย ผู้ต้นคิดและเขียนหลัก 6 ประการก็คือ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์

          หลัก 6 ประการ ว่าด้วยการช่วยราษฎรให้มีงานทำก็ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติในรูปของกฎหมาย 2 ฉบับ ฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักงานจัดหางาน พ.ศ.2475 และพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2475 พระราชบัญญัติฉบับแรกเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจรัฐบาลที่จะไปเข้าควบคุมดูแลสำนักงานจัดหางานของเอกชน พระราชบัญญัติฉบับที่ 2 ให้อำนาจรัฐบาลที่จะจัดตั้งสำนักงานจัดหางานของรัฐ ช่วยราษฎรที่ว่างงานหรือประสงค์จะทำงาน

          พระราชบัญญัติ 2 ฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นนโยบายการมีงานทำฉบับแรกของประเทศไทย เป็นที่น่าสนใจที่รัฐบาลประชาธิปไตยชุดแรกได้มีนโยบายและแบบปฏิบัติอย่างชัดแจ้งในเรื่องการจ้างงาน โดยได้ก่อตั้งสำนักงานจัดหางานท้องถิ่นขึ้นทั่วราชอาณาจักร และให้อยู่ในความรักผิดชอบของฝ่ายปกครอง จากการศึกษาของผู้เขียนยังไม่พบว่ามีประเทศใดในเอเซียในช่วงเวลาดังกล่าวได้ริเริ่มนโยบายการจ้างงานอย่างที่ประเทศไทยดำเนินการเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ยกเว้นในช่วงเวลาเดียวกันนั้นประธานาธิบดีรูสเวลต์ ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ก็ได้มีโครงการสร้างงานช่วยผู้ว่างงาน และต่อมาได้กลายเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลสหรัฐในการแก้ปัญหาการว่างงานครั้งใหญ่ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจตกต่ำ

          ความสนใจของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ในด้านการจ้างงานในด้านแรงงานนี้ได้มีการปรากฏออกมาเป็นรูปของเค้าโครงเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกของไทย ในแผนเค้าโครงเศรษฐกิจสังคมฉบับแรกนี้ก็ได้มีแนวทางที่จะปรับปรุงพัฒนาประชาชนคนไทยให้มีงานทำ ให้มีรายได้และเป็นที่น่าเสียดายที่ความคิดอ่านของท่านไกลเกินกว่าที่คนร่วมสมัยจะเข้าใจความจริงแล้วนักเศรษฐศาสตร์ต่างก็ยอมรับว่าเค้าโครงทางเศรษฐกิจที่เขียนไว้โดยอาจารย์ปรีดี เป็นแผนเศรษฐกิจฉบับแรกของไทย และแนวคิดที่มีประโยชน์หลายประการ

          นอกจากความคิดด้านแรงงานจะปรากฏอยู่ในแผนเศรษฐกิจของชาติฉบับแรกแล้ว ก็ยังออกมาในรูปพระราชบัญญัติอันหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติสอบสวนภาวะกรรมกร พ.ศ.2479 ซึ่งมีบทบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้า เพื่อทราบถึงสภาวะความเป็นอยู่ของกรรมกรพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจารย์ปรีดีเป็นรัฐมนตรีว่าการ พระราชบัญญัติสอบสวนภาวะกรรมกร พ.ศ.2479

          ถ้ามองในแง่หลักวิชาปัจจุบันก็คือเป็นนโยบายกำลังคน ซึ่งเป็นนโยบายที่กำลังปฏิบัติกันและกล่าวขวัญในประเทศพัฒนาทั้งหลายในช่วงทศวรรษที่แล้ว โดยสรุป อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นมันสมองของชาติไทยเป็นผู้นำการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาสู่ประเทศไทย และเป็นนักคิด นักวางแผนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และในขณะเดียวกันก็ได้มีสายตาไกล ได้คิดถึงปัญหาทางด้านแรงงาน กำลังคนมาพร้อม ๆ กับที่ได้เขียนแผนเศรษฐกิจสังคมฉบับแรกในปี พ.ศ.2475

          เมื่อได้มีการเขียนแผนเสร็จแล้วก็ยังได้พยายามนำความคิดทั้งในด้านแรงงานไปปฏิบัติในรูปการจัดตั้งสำนักงานจัดหางานของรัฐ ตลอดจนให้รัฐบาลได้เริ่มศึกษา สำรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ปรีดีได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ในด้านแรงงานตั้งแต่รับผิดชอบบริหารบ้านเมืองเมื่อ 40 ปีก่อน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งเป็นที่หนักอกหนักใจของรัฐบาลและประชาชนคนไทย

          ทุกวันนี้เราจะได้อ่านในหน้าหนังสือพิมพ์ ได้ฟังทางวิทยุ เริ่มบ่อยครั้งในการอภิปรายทางโทรทัศน์ด้วย ถึงความยากลำบากของผู้สำเร็จการศึกษาต่าง ๆ ที่จะมีการมีงานทำ จนกระทั่งบัดนี้ มีผู้ว่างงาน ในขณะนี้เป็นจำนวนเรือนแสน ได้ก่อตั้งเป็นสหพันธ์บัณฑิตผู้ว่างงานขึ้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าหากได้มีการปฏิบัติกัน มีการสร้างพื้นฐานกันมาตั้งแต่ที่อาจารย์ปรีดี ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อ 50 ปีก่อน ก็ย่อมจะไม่รุนแรงอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวัน

          ข้อเท็จจริงอันนี้ก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าบ้านเมืองไทยของเรานี้ไม่ได้อับจนในเรื่องความคิด ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เรามีนักคิดเรามีผู้รู้ผู้สนใจในภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทย แต่ว่าบุคคลเหล่านี้ก็มักจะประสบการต่อต้านจากกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งที่คิดไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจ บางกลุ่มอาจจะเกรงว่าโครงการที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนจนเป็นเหตุให้นโยบายและโครงการทางสังคมถูกเลิกล้มไปในที่สุด

          ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ได้มาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ผู้เขียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ปลายแถวและไม่ได้ใกล้ชิด แต่ก็ตระหนักดีถึงคุณงามความดีของท่านก็ขอถือโอกาสนี้รำลึกถึงอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ด้วยบทความนี้


อ่าน 690 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com