"วันแรงงานแห่งชาติ  2553"

 

นิด้าโพล ระบุ แรงงานไทยร้อยละ51.4 ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

และร้อยละ 29.1 อยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาค่าแรงขั้นต่ำให้เหมาะสมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น

 

       ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีนั้น ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วันแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. 2553”ช่วง เวลาสำรวจระหว่างวันที่ 22 –23 เมษายน 2553 กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้แรงาน พนักงานบริษัท ลูกจ้าง เอกชน และรับจ้างทั่วไป จากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 1,248 คน แบ่งเป็นผู้มีอายุน้อยกว่า 25ปี 96 คน อายุ 25 - 60ปี 755 คนและอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 397 คนโดยลักษณะทั่วไปของหน่วยตัวอย่างกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ การประมาณค่าสัดส่วนต่าง ๆ ในการสำรวจครั้งนี้ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไม่เกิน 0.05 ผลการสำรวจสามารถสรุปผลได้  ดังนี้

 

      ความพึงพอใจในภาพรวมต่อองค์กร นายจ้าง เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อม ค่าจ้าง และงานที่ทำอยู่ในขณะนี้พบ ว่า คนไทยร้อยละ 44.5 พึงพอใจปานกลาง  รองลงมาร้อยละ 33.1 พึงพอใจมากที่สุด    มีเพียงร้อยละ 11.6 พึงพอใจมาก ขณะที่กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 5.0 มีความพึงพอใจน้อย และร้อยละ 4.4 พึงพอใจน้อยที่สุด /ไม่พึงพอใจเลย อีกร้อยละ 1.5 ไม่มีความเห็น  ส่วนเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่าพึงพอใจปานกลางถึงมากที่สุดนั้น เป็นเพราะเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ องค์กร หัวหน้างาน/นายจ้าง และลักษณะงานที่ทำอยู่นั้น    โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขณะที่เหตุผลสำคัญที่ทำให้แรงงานพึงพอใจน้อยหรือน้อย ที่สุดคือปัญหาด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ไม่สมดุลกับค่าครองชีพ

       ความต้องการในการไปทำงานต่างประเทศ พบว่ามีคนไทย ประมาณร้อยละ 29.7 ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ เพราะต้องการที่จะหาประสบการณ์และรายได้ดีเป็นส่วนใหญ่  โดยประเทศ 5 อันดับแรกที่มีคนต้องการไปทำงานมากที่สุด คือ  1.ญี่ปุ่น     2.สหรัฐอเมริกา  3.อังกฤษ  4.เกาหลี  และ 5.ออสเตรเลีย    ส่วนกลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 65.4 ไม่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ระบุว่า มีภาระ เช่น ต้องดูแลพ่อแม่ ไม่ต้องการเสี่ยงไปในที่ที่ไม่คุ้นเคย เพราะกลัวถูกหลอก หรือมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มกับรายได้ และอยู่ในสถานะที่พึงพอใจแล้ว เป็นต้น

 

      สิ่งที่แรงงานไทยคาดหวังหรือต้องการทั้งจากนายจ้างและจากรัฐบาล

 

สิ่งที่แรงงานไทยคาดหวังหรือต้องการจากนายจ้างและรัฐบาล

ร้อยละ

จากนายจ้าง:

 

  เงินเดือน / ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน

34.7

  สวัสดิการ และสิทธิของพนักงาน/ลูกจ้าง

19.0

  ธรรมาภิบาลของนายจ้าง ผู้บริหาร

15.5

  การดูแล/ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

8.1

  การสนับสนุน / ความก้าวหน้าในการทำงาน : เงินเดือน ตำแหน่ง

7.3

  อื่น ๆ  /ไม่ต้องการเพราะทุกอย่างดีอยู่แล้ว

3.3

  ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

2.2

จากรัฐบาล:

 

  สวัสดิการ และสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน

23.1

  กำหนดค่าแรงขั้นต่ำที่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน

29.1

  แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ/ปากท้องของประชาชน

19.1

  แก้ปัญหาการว่างงาน/การถูกเลิกจ้าง/การชดใช้ค่าเสียหายกรณีถูกเลิกจ้าง

13.7

  แก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม การถูกกดขี่ข่มเหง ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง

8.0

  อื่น ๆ แก้ไขปัญหาการเมืองก่อน / กฏหมายแรงงาน / ส่งเสริมอาชีพเสริม

3.3

  ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

3.6

       ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม เป็น ประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง และเป็นข้อเรียกร้องที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการชุมนุมในปัจจุบัน จากการสำรวจพบว่า คนไทย ร้อยละ 61.8 คิดว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นและความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไม่เป็นปัญหาเพราะขึ้นอยู่กับมุมมอง ตัวบุคคล ความคิดและการกระทำของแต่ละบุคคล และมีอยู่ประมาณร้อยละ 26.2 ที่คิดว่ามีปัญหาความ เหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้เห็นว่าปัญหาเกิดจากความไม่ยุติธรรม ถูกเอาเปรียบ  กดขี่ ข่มเหง คิดเป็นร้อยละ 22.7 ของผู้ที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น ร้อยละ 19.0 ของกลุ่มนี้มีปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในที่ทำงาน ร้อยละ 17.8 คิดว่าสิทธิและโอกาสในเรื่องต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา และอื่น ๆ ไม่เท่าเทียมกัน

 

 

ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น

ร้อยละ

มีปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

26.2

ไม่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

61.8

ไม่แสดงความคิดเห็น

11.9

      จากร้อยละ 26.2ของผู้ทีมีปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

 

ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น

ร้อยละ

ความไม่ยุติธรรม ถูกเอาเปรียบ  กดขี่ ข่มเหง

22.7

ปัญหาเรื่องการทำงาน เช่น โอกาสและความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ไม่เท่าเทียมกัน

และมีการแบ่งระหว่างชนชั้นระหว่างหัวหน้างาน นายจ้าง กับลูกน้อง/ลูกจ้าง

19.0

สิทธิ และโอกาสไม่เท่าเทียมกัน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การศึกษา และอื่น ๆ

17.8

การแบ่งชนชั้นกันระหว่างรวยกับจน คนรวยมีโอกาสมากกว่า

12.3

แบ่งพรรคแบ่งพวก

  5.8

มีการดูถูก

  1.5

อื่น ๆ  การทุจริต / ความไม่สามัคคีกัน / การไม่รับฟังความเห็น ฯลฯ

20.9

 

 

 

 

 

 

      การชุมนุม / ความขัดแย้ง ความวุ่นวาย ทางการเมืองในขณะนี้ ส่งผลกระทบอย่างไรในการทำงานใน ภาพรวม ร้อยละ 51.4มีผลกระทบต่อการทำงานของคนไทยในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 60.1 ของ ระบุว่าการชุมนุมมีผลกระทบต่อการทำงาน ภูมิภาคอื่น ๆ ก็มีผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

การมีผลกระทบต่อการทำงานเนื่องการชุมนุม

ภูมิภาค

รวม

กทม./ปริมณฑล

กลาง

เหนือ

ตอ./น.

ใต้

ไม่มีผลกระทบ

38.2

51.7

56.5

51.0

40.9

47.8

มีผลกระทบ

60.1

47.8

43.5

47.0

58.9

51.4

ไม่แสดงความคิดเห็น

 1.7

0.5

 0.0

 2.0

 0.2

  0.7

          สำหรับคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลกระทบของการชุมนุมที่มากที่สุด ที่มีต่อการทำงาน คือ ความไม่สะดวกในการเดินทางไปทำงาน (ร้อยละ 47.3) การสูญเสียรายได้เพราะต้องหยุดงานเป็นช่วง ๆ (ร้อยละ 24.0) และความเครียด (ร้อยละ 20.4)

                ผลการสำรวจพบข้อสังเกตที่น่าสนใจ 2 ประการ คือ

       1.   ผลกระทบของการชุมนุมที่มีต่อการทำงาน ที่คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้รับนั้น คนในภูมิภาคอื่น ๆ ก็ได้รับด้วย ถึงแม้จะน้อยกว่าในบางเรื่อง แต่ในเรื่องหลัก คือ การสูญเสียรายได้ เพราะต้องหยุดงานเป็นบางช่วง หรือมีงานลดน้อยลง นั้น คนในทุกภูมิภาคก็มีปัญหาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเดินทางไปทำงาน และ ความเครียดเหมือน ๆ กันอีกด้วย

       2.  ปัญหาหนึ่งที่ไม่เห็นชัดในขณะนี้แต่อาจมีผลในอนาคต คือ ความมั่นคงของหน่วยงาน และผลประกอบการ ซึ่งท้ายที่สุดก็จะมีผลต่อคนทำงานหลาย ๆ คน ถึงแม้ว่าส่วนน้อยระบุผลกระทบนี้ แต่ก็มีจำนวนพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 17.2 เห็นว่าการชุมนุมมีผลกระทบต่อความมั่นคงของหน่วยงาน และผลประกอบการ (โบนัสประจำปี) ซึ่งมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆรายละเอียดแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ผลกระทบของการชุมนุมต่อการทำงาน

ภูมิภาค

รวม

กทม./ปริมณฑล

กลาง

เหนือ

ตอ./น.

ใต้

สูญเสียรายได้ เพราะต้องหยุดงานเป็นบางช่วง/ งานลดน้อยลง

24.0

33.0

34.0

29.1

38.3

31.7

การเดินทางไปทำงานไม่สะดวก การจราจรติดขัด

47.3

27.3

26.8

26.4

18.6

29.9

ทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย / เครียด กับความขัดแย้งทางการเมือง

20.4

23.6

29.4

25.4

31.8

26.0

ปัญหาความมั่นคงขององค์กร/ หน่วยงาน

 6.1

10.3

 3.4

 8.6

 6.6

6.9

อาจทำให้โบนัสประจำปีลดลง เพราะผลประกอบการลดลง

 2.1

 4.7

 6.5

 8.6

 4.8

4.9

อื่นๆ เช่น ความไม่ปลอดภัยในชีวิต / ต้องวางตัวเป็นกลาง

       ในที่ทำงาน  หลีกเลี่ยงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมือง

 0.2

 1.0

 0.0

 1.9

 0.0

0.6

หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง คือ ร้อยละของแต่ละภูมิภาค
Credit:http://nidapoll.nida.ac.th/main/index.php/th/poll-new/nidapoll-2553/118-poll-8-2553


อ่าน 2136 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บทวิพากษ์วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2553 กับ ปฐมบทของวันแรงงานสากล The Critic of the Thai National May Day in the Year 2010 and the Origin of the International May Day
 30 ปี การประกันสังคมไทยและการปฏิรูปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน: ข้อพิจารณาสำหรับการสร้างสรรค์รัฐสวัสดิการของประเทศไทย
 วันแรงงานแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2553
 ข้อเสนอต่อปฎิญญาอาเซียน ว่าด้วยการปกป้อง-ส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน

 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com