โครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
เรื่อง “25 ปี กระทรวงแรงงานกับนโยบายและการบริหารแรงงานในอนาคต”
1. หลักการและเหตุผล
          กระทรวงแรงงานได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยแยกออกมาจากกระทรวงมหาดไทย ในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะกลไกทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันช่วยให้เกิดการจ้างงานและการมีรายได้ และคุณภาพชีวิตของแรงงาน รวมทั้งช่วยให้การประกอบการเศรษฐกิจของสถานประกอบการต่างๆ บรรลุเป้าหมาย และเกื้อกูลการพัฒนาประเทศในภาพรวม ไม่ด้อยกว่ากระทรวงอื่นๆ
          ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบัน และในวาระวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2561 ได้เวียนมาถึงอีกคำรบหนึ่ง อันเป็นวาระการรำลึกคุณงามความดีของศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ผู้จากไปเมื่อ 31 ตุลาคม 2544 ในฐานะผู้มีคุณูปการต่องานนโยบายแรงงานของประเทศในระยะเริ่มแรก การพัฒนากฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมหลายฉบับ รวมถึงการจัดตั้งกระทรวงแรงงาน ใน พ.ศ. 2536 และนับเป็นปีที่ 17 ของการจากไปของท่าน การจัดสัมมนาในเรื่อง เรื่อง “25 ปี กระทรวงแรงงานกับนโยบายและการบริหารแรงงานในอนาคต” เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงความพยายามของกระทรวงแรงงานที่ผ่านมา และการแสวงหาความเหมาะสมในเชิงของนโยบายและการบริหารแรงงานในอนาคตจึงมีความสำคัญยิ่ง

2. วัตถุประสงค์
          2.1 เพื่อเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงานในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา ในปัจจุบัน และในอนาคต
          2.2 เพื่อร่วมกันวิพากษ์และเสนอแนะถึงเป้าหมายร่วม นโยบาย แนวทางและนวัตกรรมใหม่ๆ เชิงนโยบายและการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงานในอนาคต
          2.3 แสวงหาความเป็นไปได้ในความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ แรงงาน องค์การพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ เพื่อพัฒนาการบริหารแรงงานในประเทศไทยในอนาคต

3. วิธีการสัมมนา
          3.1 การแสดงปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
          3.2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ คนทำงาน นายจ้าง ผู้นำแรงงาน นักพัฒนา นักศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลที่สนใจ จำนวนประมาณ 200 คน

4. กลุ่มเป้าหมาย
          ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ คนทำงาน นายจ้าง ผู้นำแรงงาน นักพัฒนา นักศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลที่สนใจ จำนวนประมาณ 200 คน

5. กำหนดเวลาและสถานที่
          วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 12:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตึกกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

6. องค์กรร่วมจัดสัมมนา
          กระทรวงแรงงาน สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          7.1 ความรู้ แนวคิด และข้อมูล เกี่ยวกับนโยบายและการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงานในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา ในปัจจุบัน และในอนาคต
          7.2 ข้อเสนอเชิงเป้าหมายร่วม นโยบาย แนวทางและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงานในอนาคต
          7.3 แนวทางความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ เพื่อพัฒนานโยบายและการบริหารแรงงานในประเทศไทยในอนาคต

กำหนดการสัมมนา
งาน “วันนิคม จันทรวิทุร” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
เรื่อง “25 ปี กระทรวงแรงงานกับนโยบายและการบริหารแรงงานในอนาคต”
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตึกกระทรวงแรงงาน ชั้น 5
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

จัดโดย
กระทรวงแรงงาน
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

12:30 - 12:45 น.      ลงทะเบียน

12:45 - 13:00 น.      กล่าวต้อนรับ และชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร

13:00 - 13:10 น.      กล่าวรายงานการจัดงานโดย

• นายฐาปบุตร ชมเสวี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:10 - 13:20 น.      กล่าวเปิดงาน โดย

• นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน

13:20 - 13:30 น.      การแนะนำองค์ปาฐก โดย

• นายโกวิทย์ บุรพธานินทร์ กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:30 – 14:15 น.      ปาฐกถาหัวข้อ “25 ปี กระทรวงแรงงานกับการพัฒนาการบริหารแรงงานในอนาคต” โดย

• ผศ. ดร. เอกพร รักความสุข อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

14:15 - 14:30 น.      การให้ความเห็นต่อการปาฐกถา โดย

• ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

14:30 – 15:45 น.      การอภิปราย หัวข้อ “กระทรวงแรงงาน: ผลการดำเนินงานในรอบ 25 ปี กับนโยบายและการบริหารแรงงานในอนาคต” โดย

• ผู้แทนกระทรวงแรงงาน (ระบุในภายหลัง)
• นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
• นายพนัส ไทยล้วน ประธาน สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย
• ผศ. ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม. ธรรมศาสตร์
• ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดำเนินการอภิปราย)

15:45 -16:20 น.      ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

16:20 - 16:30 น.      การสรุปและกล่าวปิดการสัมมนา โดย

• ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ


                    (ขอเรียนเชิญร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)


อ่าน 841 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com