โครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
เรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในระดับสากล:
ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย”
1. หลักการและเหตุผล

          การเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในประเทศทั่วโลก ที่เชื่อมโยงถึงกันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ มีผลให้ประเทศต่างๆต้องปรับตัวไปพร้อมกัน โดยการปรับตัวดังกล่าวกำลังดำเนินไป มิใช่จากปัจจัยภายในประเทศเท่านั้น แต่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยระหว่างประเทศ อาทิ บริษัทลงทุนข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศ และการร่วมมือกันเองของภาคีต่างๆในขอบเขตงานของตนในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานร่วมกันเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง

          ในวาระวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2560 ได้เวียนมาถึงอีกคำรบหนึ่ง อันเป็นวาระการรำลึกคุณงามความดีของศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ผู้จากไปเมื่อ 31 ตุลาคม 2544 ในฐานะผู้มีคุณูปการต่องานนโยบายแรงงานของประเทศในระยะเริ่มแรก การพัฒนากฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมหลายฉบับ รวมถึงการจัดตั้งกระทรวงแรงงาน ใน พ.ศ. 2536 และนับเป็นปีที่ 16 ของการจากไปของท่าน การจัดสัมมนาในเรื่อง เรื่อง “การบริหารแรงงานสัมพันธ์และทรัพยากรมนุษย์ในระดับสากล: ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย” จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาครัฐ สถานประกอบ สหภาพแรงงาน องค์การพัฒนาเอกชน และ สถาบันวิชาการ และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในทางนโยบายและความร่วมมือระหว่างกันที่เป็นจริง

2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในระดับสากล ทฤษฎีและการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานในเชิงองค์การของความร่วมมือเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

          2.2 เพื่อร่วมกันวิพากษ์และเสนอแนะถึงเป้าหมายร่วม นโยบาย แนวทางและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับระหว่างประเทศ และในประเทศไทยในอนาคต

          2.3 แสวงหาความเป็นไปได้ในความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ภายในประเทศไทย ในรูปสมาคมวิชาชีพหรือองค์การที่เหมาะสม อันเชื่อมโยงกับความร่วมมือระหว่างประเทศ

          2.4 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ ในการพัฒนานโยบายและกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทยในอนาคต

3. วิธีการสัมมนา

          3.1 การแสดงปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

          3.2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

4. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ คนทำงาน นายจ้าง ผู้นำแรงงาน นักพัฒนา นักศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลที่สนใจ จำนวนประมาณ 100 คน

5. กำหนดเวลาและสถานที่

          วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 12:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แขวงท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

6. องค์กรร่วมจัดสัมมนา

          กระทรวงแรงงาน สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          7.1 ความรู้ แนวคิด และข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในระดับสากล การวิจัยและพัฒนา และการดำเนินงานในเชิงองค์การของความร่วมมือเพื่อพัฒนาการบริหารแรงงานสัมพันธ์และทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

          7.2 ข้อเสนอเชิงเป้าหมายร่วม นโยบาย แนวทางและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับระหว่างประเทศ และในประเทศไทยในอนาคต

          7.3 แนวทางการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพและหรือการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ ในการพัฒนานโยบาย กฎหมายแรงงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยในอนาคต

กำหนดการสัมมนา งาน “วันนิคม จันทรวิทุร” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
เรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในระดับสากล:
ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 12:30 - 16:30 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3
ตึกเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แขวงท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

จัดโดย
กระทรวงแรงงาน
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

12:30 - 12:45 น.      ลงทะเบียน

12:45 - 13:00 น.      กล่าวต้อนรับ และชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร

13:00 - 13:10 น.      กล่าวรายงานการจัดงานโดย

• ผศ. ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม. ธรรมศาสตร์

13:10 - 13:20 น.      กล่าวเปิดงาน โดย

• นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน

13:20 - 13:30 น.      การแนะนำองค์ปาฐก โดย

• นายโกวิทย์ บุรพธานินทร์ กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:30 – 14:15 น.      ปาฐกถาหัวข้อ “The Importance of the Human Resources and Employment Relations Fields in the Global Economy: Developing Agendas for Research, Theory, Practice and a Professional Association” (ความสำคัญของบริบททรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์: การพัฒนาประเด็นการวิจัย ทฤษฎี การปฏิบัติ และสมาคมวิชาชีพ) โดย

• Prof. Dr. Greg Baber, Faculty of Business Administration, Monash Uni., Australia ศาสตราจารย์รับเชิญ Harvard University, MIT, USA; Newcastle University, UK และอดีตประธานสมาคม: Association of Industrial Relations Academics of Australia & New Zealand; Industrial Relations Society of Victoria (Australia); Australian & New Zealand Academy of Management; International Federation of Scholarly Associations of Management

14:15 - 14:30 น.      การให้ความเห็นต่อการปาฐกถา โดย

• ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

14:30 – 15:45 น.      การอภิปราย หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย: สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา และความร่วมมือในเชิงสมาคมวิชาชีพ” โดย

• ผศ. ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.
• นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• นายวรพงษ์ วริรัฐ ที่ปรึกษา (อดีตนายก) สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
• น.ส. อัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
• ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดำเนินการอภิปราย)

15:45 -16:15น.      ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

16:15 - 16:25 น.      สรุปการสัมมนา โดย

• ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ

16.25 -16.30 น.      กล่าวปิดการสัมมนา โดย

• นายฐาปบุตร ชมเสวี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธินิคม จันทรวิทุร

ใบตอบรับการเข้าร่วมงานวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 12:30 - 16:30 น.
ณ ห้องประชุมประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แขวงท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โปรดตอบรับการเข้าร่วมงานภายในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 มายัง E-mail: venus.l2007@gmail.com หรือ csuttawet@gmail.com หรือ csi_edu@yahoo.com หรือ ที่โทรสาร : 02 – 643 4465


ข้าพเจ้า….........................................................................................ตำแหน่ง .....................................................
องค์การ/หน่วยงาน….................................................................โทรศัพท์ ..........................................................
ขอแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมงานวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 จำนวน ............... คน คือ

1) ................................................................................................... ตำแหน่ง ........................................................
2) .................................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................
3) .................................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................
4) .................................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................
5) .................................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

นายเกษมชาติ เหลืองปาน โทรศัพท์ : 086 - 6184758 หรือ อ. วิภา ดาวมณี โทร. 081 – 6134792 หรือ คุณวีนัส ลำทา โทร. 087 - 7739268 หรือ ดร.โชคชัย สุทธาเวศ โทร. 081 – 3475233

(หน่วยงาน/องค์กร คณะบุคคล และ บุคคล ที่ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธินิคม จันทรวิทุร โปรดโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “กองทุนศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 013 – 1 – 76613 – 9 และแจ้งการบริจาคเงินให้มูลนิธิทราบที่อยู่อีเมล์ : csuttawet@gmail.com หรือ csi_edu@yahoo.com หรือ โทรสาร : 02 – 643 4167)


อ่าน 519 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com