โครงการบรรยายสาธารณะว่าด้วยแรงงานและการประกอบการในสังคมประชาธิปไตย
Public Lecture Project on Labour and Entrepreneurship in Democratic Society
เรื่อง Topic
"Understanding the European Works Councils (EWC) - Insights from Recent Research"
(ความเข้าใจในเรื่องสภาคนงานของสหภาพยุโรป– หลากพินิจจากงานวิจัย)
1. หลักการและเหตุผล

          ภายใต้ระบบแรงงานสัมพันธ์การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและแรงงานในสถาน ประกอบการหรือในอุตสาหกรรมก็ดีถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อกูลต่อความสำเร็จของสถานประกอบการและ คุณภาพชีวิตของแรงงานร่วมกันไป ประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้ามีประสบการณ์มากกว่าประเทศกำลังพัฒนาใน การพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและแรงงานจนนำไปสู่การเกื้อกูลต่อความสำเร็จของธุรกิจและระบบ เศรษฐกิจของประเทศในระดับสูง

          สภาการทำงานหรือสภาคนงาน(Works Council) ที่ประกอบขึ้นจากผู้แทนของคนทำงานมีบทบาทอยู่ มิใช่น้อยเลยในระบบแรงงานสัมพันธ์ของประเทศยุโรป การเรียนรู้ในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่ และระบบการทำงาน ของสภาคนงานจึงเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่วงการแรงงานสัมพันธ์ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของไทย เป็นอย่างยิ่ง

2. วัตถุประสงค์

          2.1 ยกระดับความรู้ความรับรู้และทัศนคติของผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องระบบการทำงานของสภาคนงาน ในสหภาพยุโรป

          2.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงบทบาทการดำเนินงานของระบบการทำงานของสภาคนงานในสหภาพยุโรป และการเปรียบเทียบกับองค์คณะที่คล้ายคลึงในประเทศไทย

          2.3 แสวงหาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนากฎหมายและระบบการทำงานของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต

3. วิธีการสัมมนา

          3.1 การบรรยายโดยนักวิชาการจากสหภาพยุโรป

          3.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์โดยนักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานราชการผู้แทน ผู้ประกอบการ สหภาพแรงงานักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนา

4. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้แทนจากคณะกรรมการไตรภาคี(ผู้แทนผู้ประกอบการหภาพแรงงาน และหน่วยงานราชการ) ข้าราชการนักพัฒนานักศึกษาและผู้สนใจอื่นๆจำนวนประมาณ30 คน

5. วันเวลาและสถานที่

          วันจันทร์ที่19 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา13:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิ ทุร ตึกเอนกประสงค์1ชั้น7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

6. องค์กรร่วมจัดสัมมนา

          มูลนิธินิคม จันทรวิทุรสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          7.1 ผู้เข้าสัมมนาได้รับการยกระดับความรู้ และทัศนคติ ในเรื่องระบบการทำงานของสภาคนงานใน สหภาพยุโรป และคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการ

          7.2 ข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงการดำเนินงานระบบการทำงานของสภาคนงานในสหภาพยุโรปและองค์คณะที่คล้ายคลึงในประเทศไทย

          7.3 แนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนากฎหมายและระบบการทำงานของคณะกรรมการความร่วมมือ ระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต

โครงการบรรยายสาธารณะว่าด้วยแรงงานและการประกอบการในสังคมประชาธิปไตย
Public Lecture Project on Labour and Entrepreneurship in Democratic Society
เรื่อง Topic
"Understanding the European Works Councils (EWC) - Insights from Recent Research"
(ความเข้าใจในเรื่องสภาคนงานของสหภาพยุโรป– หลากพินิจจากงานวิจัย)

วันจันทร์ที่19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร
ตึกเอนกประสงค์1 ชั้น7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)

จัดโดย
มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

13:30 – 13:45 น.      ลงทะเบียน

13:45 – 13:50 น.      กล่าวต้อนรับโดย

• ดร. โชคชัย สุทธาเวศเลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุรและอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13:50 – 14:00 น.      กล่าวเปิดการบรรยายโดย

• นายสุวิทยา จันทวงศ์รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ม. ธรรมศาสตร์

14:00 – 15:30 น.      บรรยายเรื่อง"Understanding the European Works Councils (EWC) - Insights from Recent Research" (ความเข้าใจในเรื่องสภาคนงานของสหภาพยุโรป– หลากพินิจจากงานวิจัย)โดย

• Prof. Dr. PatrickZiltener, UNIVERSITY OF ZURICH, SWITZERLAND

15:30 – 16:15 น.      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายโดย

• ประธานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์*
• ผู้อำนวยการ สำนักแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน*
• ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ*
• ประธาน/ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง*
• ประธาน/ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง*
• ประธาน/ผู้แทนมูลนิธิด้านแรงงาน*
• นายฐาปบุตร ชมเสวี*
• ศ. ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล*
• ศ. ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ์*
• ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ*
• ศ. ดร. วิจิตรา(ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม*
• รศ. มาลี พฤกษ์พงศาวลี*
• ผู้นำสหภาพแรงงาน*
• นายโกวิทย์ บุรพธานินทร์
• ดร. โชคชัย สุทธาเวศ
• นักศึกษา
• ฯลฯ

16:15 – 16:30 น.      กล่าวปิดการบรรยาย โดย

• ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


โครงการบรรยายสาธารณะว่าด้วยแรงงานและการประกอบการในสังคมประชาธิปไตย
Public Lecture Project on Labour and Entrepreneurship in Democratic Society
เรื่อง Topic
"Understanding the European Works Councils (EWC) - Insights from Recent Research"
(ความเข้าใจในเรื่องสภาคนงานของสหภาพยุโรป– หลากพินิจจากงานวิจัย)

โปรดตอบรับการเข้าร่วมงานภายใน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
มายัง E-mail: venus.l2007@gmail.com หรือ csuttawet@gmail.com
หรือที่โทรศัพท์087 - 7739268 หรือโทรสาร : 02 – 643 4465


ข้าพเจ้า….........................................................................................ตำแหน่ง ........................................................
องค์การ/หน่วยงาน…...................................................................โทรศัพท์ ........................................................
ขอแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ............... คน คือ

1) ................................................................................................... ตำแหน่ง ........................................................
2) .................................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................
3) .................................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................
4) .................................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................
5) .................................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณวีนัส ลาทา สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 087- 7739268 หรือ ดร.โชคชัย สุทธาเวศ โทร. 081 – 3475233

(หน่วยงาน/องค์กร คณะบุคคล และ บุคคล ที่ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธินิคม จันทรวิทุร โปรดโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ“กองทุนศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี013 – 1 – 76613 – 9 และแจ้งการบริจาคเงินให้
มูลนิธิทราบที่อยู่อีเมล์ : csuttawet@gmail.com หรือ csi_edu@yahoo.com หรือโทรสาร : 02 – 6434465)


อ่าน 535 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com