โครงการสมมนาเนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจําปี 2560
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2560)
เรื่อง
“ความร่วมมือระหว่างขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชนในการ ยกระดับคุณภาพชวิตของประชาชนี”
1. หลักการและเหตุผล

        ท่ามกลางการพัฒนาประเทศไทยทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อไปสูการเป็นประเทศที่พัฒนานั้น นอกจากการทําหน้าที่ของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วนั้น ได้เกิดการรวมตัวและเคลื่อนไหวอย่างสําคัญของ ขบวนการ ของประชาชนหลายขบวนการ เช่น สมัยแรกๆหลังการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาเดือนตุลาคม 2516 ได้เกิดการรวมตัวและเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงาน และขบวนการ ชาวไร่ชาวนา และนําไปสูการร่วมมือกับขบวนการนักศึกษาด้วยเป็นสามประสาน ต่อมาขบวนการพัฒนาเอกชนเกิดขึ้น พร้อมๆกับการอ่อนตัวของขบวนการนักศึกษา

        ในปัจจุบันขบวนการของประชาชนมีหลายขบวนการ และหากพิจารณาในมิติของความเป็นขบวนการที่มีพื้นฐานเดียวกัน คือ ความเป็นขบวนการประชาธิปไตยแล้ว ขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน นับเป็นขบวนการที่สำคัญที่มีลักษณะดังกล่าว จึงสมควรติดตามถึงการดําเนินงานและแสวงหาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิดเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตร่วมกับขบวนการอื่นๆของประชาชน

        ในวาระการเฉลิมฉลองวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจําปีนี้ จึงสมควรมีการตรวจสอบกิจกรรมและแสวงหาโอกาสที่ขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน จักได้ร่วมมือกันในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

        2.1 ยกระดับความรู้ ความรับรู้ และทัศนคติ ของผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน

        2.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงบทบาท การดําเนินงานผลงาน รวมทั้งบทบาทอันควรของขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน ในการพัฒนาประเทศ

        2.3 แสวงหาแนวทางความเป็นไปได้ในความร่วมมือของขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน เพื่อสงเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนาประเทศ

3. วิธีการสัมมนา

        3.1 การบรรยายและอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ด้านมาตรฐานแรงงาน

        3.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสมมนา

4. กลุ่มเป้าหมาย

        ผู้แทนจากสหภาพแรงงาน สหกรณ์ องค์กรชุมชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นักศึกษานักพัฒนาและผู้สนใจอื่นๆ จํานวนประมาณ 40 คน

5. วันเวลาและสถานที่

        วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 12:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ตึกเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

6. องค์กรร่วมจัดสัมมนา

        มูลนิธินิคม จันทรวิทุร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        7.1 ผู้เข้าสัมมนาได้รับการยกระดับความรู้ และทัศนคติ ในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน

        7.2 ข ้อมูลและความคิดเห็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงการดําเนินงาน ผลงานรวมทั้งบทบาทอันควรของขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

        7.3 แนวทางความเป็นไปได้ในความร่วมมือของขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน เพื่อสงเสริมความก้าวหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการสมมนาเนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจําปี 2560
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2560)
เรื่อง
“ความร่วมมือระหว่างขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชนในการ ยกระดับคุณภาพชวิตของประชาชนี”

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ตึกเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

จัดโดย
มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

12:45 – 13:00 น.      ลงทะเบียน

13:00 – 13:05 น.      กล่าวต้อนรับโดย

• ดร. โชคชย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:05 – 13:15 น.      กล่าวเปิดการบรรยายโดย

• นายบุญเทียน คํ้าชู ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

13:15 – 13:30 น.      สถานการณ์และงานวิจัยเกี่ยวกับขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชนที่น่าสนใจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล :

• นางสาวอารีย์ ผสานสินธุวงศ์ (ขบวนการแรงงาน)

• นางสาวกุลธิดา สิงห์สี (ขบวนการสหกรณ์)

• นายสมเกียรติ วรประวัติ (ขบวนการชุมชน)

13:30 – 15:15 น      การอภิปรายเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์และขบวนการชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ” โดย

• นายไพบูลย์ แก้วเพทาย เลขานุการ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

• นายประกอบ ปริมณ เลขาธิการ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

• ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดี และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

• นางสาวรัชรา เอียดศิริ ผู้ช่วยผู้อํานวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

• ดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• นายโกวิทย์ บุรพธานินทร์ กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร (ดําเนินการอภิปราย)

15:15 – 15:45 น.      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

15:45 – 16:00 น.      กล่าวปิดการสมมนา โดย

• ผู้อํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่าง เวลา 14:30 – 14:45 น.
พิธีกร: อาจารย์พงศักดิ์ เปล่งแสง และ อ. วิภา ดาวมณี กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุรอ่าน 445 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com