โครงการสมัมนาวันนิคม จันทรวิทรุ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559
เรื่อง “แรงงานในสังคมผู้สูงอายุ”
1. หลักการและเหตุผล

          เป็นที่ตระหนักกันมากขึ้นๆว่า สังคมไทยกำลังดำเนินไปสู่สังคมผู้สูงอายุ อันหมายถึงว่าจำนวน ประชากรที่มีสัดส่วนมากขึ้น คือ แรงงานสูงอายุ และรวมถึงแรงงานที่เกษียณอายุแล้วแต่อาจสามารถ ทำงานต่อไปได้ส่วนหนึ่งของแรงงานสูงอายุคือแรงงานในระบบย่อมได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย ประกันสังคม กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่ง คือ แรงงานนอกระบบที่ได้รับการ คุ้มครองจากกฎหมายหลักประกันสุขภาพ และกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้สังคมผู้สูงอายุ การจ้างงานหรือการยังคงมีงานทำของแรงงานหรือคนทำงานสูงอายุเท่าที่จะ เป็นไปได้เป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโอกาสการจ้างงานแรงงานสูงอายุหรือทำ ให้คนทำงานสูงอายุสามารถทำงานได้ต่อไปมากน้อยเพียงใด และในสัดส่วนที่เหมาะสมกับแรงงานหนุ่ม สาวที่เข้าสู้ตลาดแรงงานใหม่จึง เป็นเรื่องที่ท้าทายทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่ง

          ในวาระวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2559 เวียนมาถึงอีกคำรบหนึ่ง อันเป็นวาระการรำลึกคุณงามความดีของศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ผู้จากไปเมื่อ 31 ตุลาคม 2544 ในฐานะผู้มีคุณูปการต่องานนโยบายแรงงานของประเทศในระยะเริ่มแรก รวมถึงการจัดตั้งกระทรวงแรงงาน ใน พ.ศ. 2536 และนับเป็นปีที่ 15 ของการจากไปของท่าน การจัดสัมมนาในเรื่อง เรื่อง “แรงงานในสังคมผู้สูงอายุ” จึงมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาครัฐ สถานประกอบ สหภาพแรงงาน องค์การพัฒนาเอกชนและ สถาบันวิชาการ และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในทางนโยบายและธรรมาภิบาลแห่งรัฐร่วมกัน

2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิด และข้อมูล เกี่ยวกับสถานภาพของการจ้างงาน และคุณภาพชีวิต แรงงานในสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาเชิงนโยบาย กฎหมาย และการดำเนินการที่ผ่าน มาของรัฐและภาคส่วนต่างๆ ของการบริหารแรงงานในสังคมผู้สูงอายุ

          2.2 เพื่อร่วมกันเสนอแนะและแสวงหาทางออกถึงแนวทางและนวัตกรรมใหม่ๆ เชิงนโยบายเป้าหมายร่วม และวิธีการสำคัญๆ ของการจัดการระบบงานประกัน สังคมในอนาคต

          2.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ ในการพัฒนานโยบายและการบริหารแรงงานในสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

3. วิธีการสมัมนา

          3.1 การแสดงปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

          3.2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

4. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ คนทำงาน นายจ้าง ผู้นำแรงงานนักพัฒนา นักศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลที่สนใจ จำนวนประมาณ 250 คน

5. กำหนดเวลาและสถานที่

          วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 12:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงครามชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

6. องค์กรร่วมจัดสัมมนา

          กระทรวงแรงงาน สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          7.1 ความรู้ แนวคิด และข้อมูล เกี่ยวกับสถานภาพของการจ้างงาน และคุณภาพชีวิตแรงงานในสังคมผู้สูงอายุปัญหาเชิงนโยบาย กฎหมาย และการดำเนินการที่ผ่านมาของรัฐและภาคส่วนต่างๆของการบริหารแรงงานในสังคมผู้สูงอายุ

          7.2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย นวัตกรรมใหม่ๆ เป้าหมายร่วม และวิธีการสำคัญๆของการจัดการระบบงานประกันสังคมในอนาคต

          7.3 แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ ในการพัฒนานโยบาย และการบริหารแรงงานในสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

กำหนดการสัมมนา
งาน “วันนิคม จันทรวิทุร” ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2559
เรื่อง “แรงงานในสังคมผู้สูงอายุ”

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

จัดโดย
กระทรวงแรงงาน
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และมูลนิธินิคม จันทรวิทุร

12:30 - 12:45 น.      ลงทะเบียน

12:45 - 13:10 น.      15 ปี ของการมรณภาพของศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร: แนะน าการจัดงาน และชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร

13:10 - 13:15 น.      กล่าวรายงานการจัดงานโดย

• นายฐาปบุตร ชมเสวี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:15 - 13:30 น.      กล่าวเปิดงาน โดย

• ม.ล. ปุณฑริก สมิติปลัดกระทรวงแรงงาน

13:30 - 13:45 น.      การแนะนำองค์ปาฐก โดย

• อาจารย์พงศักดิ์เปล่งแสง กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:45 – 14:15 น.      ปาฐกถาหัวข้อ “การบริหารแรงงานในสังคมผู้สูงอายุ: สถานการณ์และข้อเสนอเพื่อการเตรียมความพร้อมของสังคมไทย” โดย

• ม.ล. ปุณฑริก สมิติปลัดกระทรวงแรงงาน

14:15 - 14:30 น.      การให้ความเห็นต่อการปาฐกถา โดย

• ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

14:30 – 15:45 น.      การอภิปรายเชิงนโยบาย หัวข้อ “แรงงานในสังคมผู้สูงอายุ: สภาพปัญหาและการพัฒนาการบริการของรัฐ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” โดย

• นางศริวิรรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ • นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ ผู้อำานวยการสำนักตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม • นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย • รศ. ดร. ขัตติยา กรรณสูตอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ • Mr Eduardo Klien ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย HelpAge International • ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล (ดำเนินการอภิปราย)

15:45 -16:15 น.      ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยผู้ข้าร่วมสัมมนา

16.15 -16.30 น.      สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา โดย

• ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

หมายเหตุ: พิธีกร: อาจารย์วิภา ดาวมณีและ อาจารย์พงศักดิ์ เปล่งแสงอ่าน 448 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com