โครงการสัมมนาเนื่องในวันแรงงานสากล ประจำปี 2559
เรื่อง
“ขบวนการแรงงานไทยกับการยกระดับมาตรฐานแรงงานในประชาคมอาเซียน”
1. หลักการและเหตุผล

          ในวาระที่ประชาคมอาเซียนได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น ประเทศสมาชิกทั้งหลายย่อมผูกพันกับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามธรรมนูญของประชาคมอาเซียน อันกระจายสนองตอบเสาหลักแห่งความร่วมมือ ทั้งเสาหลักการเมืองและความมั่นคง เสาหลักเศรษฐกิจ และเสาหลักสังคมและวัฒนธรรม องค์การและขวนการต่างๆทั้งภาครัฐ ประชาชน และ เอกชน จึงล้วนมีภารกิจร่วมกันเพื่อช่วยกันทำให้ประชาคมอาเซียนเป็นดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรือง และประการหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญก็คือมาตรฐานแรงงาน

          ในวาระการเฉลิมฉลองวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปีนี้ ขบวนการแรงงานจึงสมควรที่จะมีการแลกเปลี่ยนถึงแนวคิด ข้อมูล และสถานภาพของมาตรฐานแรงงานที่ประเทศไทยผูกพันหรือเข้าไปเกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อควรพิจารณาในอนาคตถึงมาตรฐานแรงงานอาเซียนที่พึงประสงค์

2. วัตถุประสงค์

          2.1 ยกระดับความรู้ และทัศนคติ ของผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องมาตรฐานแรงงานและสถานภาพการ ดำเนินการว่าด้วยมาตรฐานแรงงานที่ประเทศไทยเข้าไปผูกพัน

          2.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงสาระมาตรฐานแรงงานอัน พึงประสงค์ รวมทั้งบทบาทของขบวนการแรงงานในการขับเคลื่อนให้เกิดการยกระดับมาตรฐานแรงงานอันพึงประสงค์สำหรับประชาคมอาเซียน

          2.3 แสวงหาแนวทางความเป็นไปได้และความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานอาเซียน

3. วิธีการสัมมนา

          3.1 การบรรยายและอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ด้านมาตรฐานแรงงาน

          3.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา

4. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้แทนจากสหภาพแรงงาน เจ้าของหรือผู้บริหารในสถานประกอบการในภาคเอกชน หน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ นักบริหารงานบุคคล นักศึกษา นักพัฒนา และผู้สนใจอื่นๆ จำนวนประมาณ 30 คน

5. วันเวลาและสถานที่

          วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 12:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ตึกเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

6. องค์กรร่วมจัดสัมมนา

          มูลนิธินิคม จันทรวิทุร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          7.1 ผู้เข้าสัมมนาได้รับการยกระดับความรู้ และทัศนคติ ในเรื่องมาตรฐานแรงงานและสถานภาพการ ดำเนินการว่าด้วยมาตรฐานแรงงานที่ประเทศไทยเข้าไปผูกพัน

          7.2 ข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงสาระของมาตรฐานแรงงานอาเซียนอันพึง ประสงค์ รวมทั้งบทบาทของขบวนการแรงงานในการขับเคลื่อนให้เกิดการยกระดับมาตรฐานแรงงานสำหรับประชาคมอาเซียน

          7.3 แนวทางความเป็นไปได้ในการประกาศใช้มาตรฐานแรงงานในประชาคมอาเซียน

          7.4 ความร่วมมือและการส่งเสริมเครือข่ายด้านมาตรฐานแรงงานในประเทศไทยและการขยายไปสู่ประชาคมอาเซียน0

กำหนดการสัมมนา
การสัมมนาเนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2559
เรื่อง
“ขบวนการแรงงานไทยกับการยกระดับมาตรฐานแรงงานในประชาคมอาเซียน”

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ตึกเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

จัดโดย
มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

12:30 – 13:00 น.      ลงทะเบียน

13:00 – 13:10 น.      กล่าวต้อนรับ โดย

• ดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:10 – 13:30 น.      กล่าวรำลึกถึงวันวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติ โดย

• นายบุญเทียน ค้ำชู ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

13:30 – 13:45 น.      กล่าวเปิดการสัมมนา โดย

• รศ. ดร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13:45 – 15:45 น.      การอภิปรายเรื่อง “ขบวนการแรงงานไทยกับการยกระดับมาตรฐานแรงงานในประชาคมอาเซียน” โดย

• นายโกวิทย์ บุรพธานินทร์ กรรมการมูลนิธินิคม จันทรวิทุร • นายสุทธิพงศ์ โลหะรังสิกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐานแรงงาน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด • ผู้แทนกลุ่มสามัคคีเสรีภาพกรรมกร* • ดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล • นายไพบูลย์ แก้วเพทาย กรรมการ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ (ดำเนินการอภิปราย)

15:45 -16:15 น.      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

16.15 -16.30 น.      กล่าวปิดการสัมมนา โดย

• รศ. ดร. นฤมล นิราทร กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ: สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
              รับประทานอาหารว่าง เวลา 14:30 – 14:45 น.
พิธีกร :     อาจารย์วิภา ดาวมณี กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
วิทยากร*: อยู่ระหว่างการทาบทาม

สอบถามรายละเอียดติดต่อ 081 347 5233อ่าน 500 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com