โครงการสัมมนาเรื่อง “ความเสมอภาคในการจ้างงาน”

1. หลักการและเหตุผล

          ความเสมอภาคเป็นหัวข้อสำคัญในสังคมโลกมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีแนวโน้มที่รัฐจะให้ความสำคัญกับความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนอย่างจริงจัง และหนึ่งในนั้นคือ ความเสมอภาคในการจ้างงาน อันเกี่ยวข้องไปถึงการไม่เลือกปฏิบัติต่างๆด้วย

          ในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังมุ่งไปสูงสังคมแห่งความเสมอภาค และการออกจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง รวมทั้งอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ความสนใจในเรื่องความเสมอภาคในการจ้างงานและการไม่เลือกปฏิบัติ การจัดสัมมนาเกี่ยวความเสมอภาคในการจ้างงาน จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

2. วัตถุประสงค์

          2.1 ยกระดับความรู้ และทัศนคติ ของผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องกฎหมายแรงงานว่าด้วย “ความ เสมอภาคในการจ้างงาน”

          2.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องกฎหมาย แรงงานคุณภาพชีวิตคนทำงาน และขบวนการแรงงาน

3. วิธีการสัมมนา

          3.1 การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

          3.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา

4. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ สหภาพแรงงาน และองค์การ พัฒนาเอกชน นักศึกษา และผู้สนใจอื่นๆ จำนวนประมาณ 20 คน

5. วันเวลาและสถานที่

          วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 9:30 – 12:30 น. ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ. นครปฐม

6. องค์กรร่วมจัดสัมมนา

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมูลนิธินิคม จันทรวิทุร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          7.1 ผู้เข้าสัมมนาได้รับการยกระดับความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงานว่าด้วยความเสมอภาคในการจ้างงาน

          7.2 ข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาในการยกระดับความเสมอภาคในการจ้าง งานระหว่างประเทศ และสำหรับประเทศไทย

กำหนดการสัมมนา
เรื่อง
“ความเสมอภาคในการจ้างงาน”

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ. นครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ. นครปฐม

จัดโดย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และมูลนิธินิคม จันทรวิทุร

9:30 – 10:00 น.      ลงทะเบียน

10:00 – 10:15 น.      กล่าวเปิดการสัมมนา โดย

• รศ. ดร. วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10:15 – 11:30 น.      บรรยายเรื่อง “มหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงเช็ง” และ “ความเสมอภาคในการจ้างงาน: มุมมองจากกฎหมายความเสมอภาคของประเทศใต้หวัน” โดย

• ศาสตราจารย์ Chin-Chin Cheng ผู้อำนวยการ ภาควิชากฎหมาย (Department of Law) วิทยาลัยกฎหมาย (College of Law) มหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงเช็ง ประเทศใต้หวัน (National Chung Cheng University, Taiwan)

13:30 – 13:45 น.      กล่าวเปิดการสัมมนา โดย

• รศ. ดร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11:30 – 12:00 น.      บรรยายเรื่อง “ความเสมอภาคในการจ้างงาน: ข้อคิดเห็นในกรณีประเทศใต้หวัน และมุมมองในระดับระหว่างประเทศ” โดย

• อาจารย์โกวิทย์ บุรพธานินทร์ กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

12:00 – 12:25 น.      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

12:25 – 12:30 น.      กล่าวปิดการสัมมนา โดย

• ผศ. ดร. กมลพร สอนศรี หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร. โชคชัย สุทธาเวศ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ - รับประทานอาหารว่าง เวลา 10:45 – 11:00 น. ในห้องสัมมนาอ่าน 432 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com