โครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร
ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558
เรื่อง “การประกันสังคมไทย :
25 ปี ของความสำเร็จ สภาพปัญหา และ มิติใหม่ในการดำเนินงาน”
1. หลักการและเหตุผล

          นับจากวันที่ 2 กันยายน 2533 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ การประกนั สงัคมไทยด าเนนิ งานมา ครบ 25 ปี เต็ม ตลอดระยะเวลาดังกล่าวกองทนุ ประกันสังคมและระบบการบริหารกองทนุ โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สามารถช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับการดูแลในสิทธิประโยชน์ต่างๆกว่า 10 ล้านคนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในวาระครบรอบ 25 ปีสังคมไทยจึงสมควรพิจารณาถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งในมิติของความสำเร็จและปัญหา รวมทั้งมิติใหม่เพื่อการดำเนินงานในอนาคต

          ในวาระวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2558 เวียนมาถึงอีกคำรบหนึ่ง อันเป็นวาระการรำลึกคุณงามความดีของศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ผู้จากไปเมื่อ 31 ตุลาคม 2544 และเป็นผู้มีคุณูปการต่องาน นโยบายแรงงานของประเทศในระยะเริ่มแรก การจัดสัมมนาในเรื่อง เรื่อง “การประกันสังคมไทย : 25 ปีของความสำเร็จ สภาพปัญหา และ มิติใหม่ในการดำเนินงาน” จึงมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วนในวงการแรงงาน และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิด และข้อมูล เกี่ยวกับการประกันสังคมไทยใน รอบ 25 ปี ที่ผ่านมา และวิจารณ์ถึงความสำเร็จ และปัญหาการดำเนินการที่ผ่านมาของกองทุนประกันสังคม และการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม

          2.2 เพื่อร่วมกันเสนอแนะและแสวงหาทางออกถึงแนวทางและนวัตกรรมใหม่ เป้าหมายร่วมสาระสำคัญๆ ของการจัดการระบบงานประกันสังคมในอนาคต

          2.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ ในการพัฒนางานประกันสังคมภายใต้ความมั่นคงทางสังคมของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน

3. วิธีการสมัมนา

          3.1 การแสดงปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

          3.2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

4. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ คนทำงาน นายจ้าง ผู้นำแรงงานนักพัฒนา นักศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลที่สนใจ จำนวนประมาณ 200 คน

5. กำหนดเวลาและสถานที่

          วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 12:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

6. องค์กรร่วมจัดสัมมนา

          กระทรวงแรงงาน สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          7.1 ความรู้ แนวคิด และข้อมูล เกี่ยวกับการประกันสังคมไทยในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา และ วิจารณ์ถึงความสำเร็จ และปัญหาการดำเนินการที่ผ่านมาของกองทุนประกันสังคม และการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม

          2.2 แนวทางและนวัตกรรมใหม่ เป้าหมายร่วม สาระสำคัญๆ ของการจัดการระบบงาน ประกันสังคมในอนาคต

          2.3 แนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ ในการพัฒนางาน ประกันสังคมภายใต้ความมั่นคงทางสังคมของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน

กำหนดการสัมมนา
งาน “วันนิคม จันทรวิทุร” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558
เรื่อง “การประกันสังคมไทย : 25 ปี ของความสำเร็จ สภาพปัญหา และ มิติใหม่ในการดำเนินดำเนินงาน”

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน
จัดโดย
กระทรวงแรงงาน
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

12:30 - 12:45 น.      ลงทะเบียน

12:45 - 13:10 น.      แนะนำการจัดงานและวีดิทัศน์ประวัติและผลงานศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร

13:10 - 13:15 น.      กล่าวรายงานการจัดงานโดย

• นายฐาปบุตร ชมเสวี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:15 - 13:30 น.      กล่าวเปิดงาน โดย

• ม.ล. ปุณฑริก สมิติปลัดกระทรวงแรงงาน

13:30 - 13:45 น.      การแนะนำองค์ปาฐก โดย

• อาจารย์พงศักดิ์ เปล่งแสง กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:45 – 14:15 น.      ปาฐกถาหัวข้อ “การประกันสังคมไทยในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา และข้อเสนอเพื่ออนาคต ของความมั่นคงทางสังคมไทย” โดย

• รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

14:15 – 15:30 น.      การอภิปรายเชิงนโยบาย หัวข้อ “การประกันสังคมไทย: 25 ปี ของ ความสำเร็จ สภาพปัญหา และ มิติใหม่ในการดำเนินงาน” โดย

• เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม*

• นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย*

• นางสุนี ไชยรส อดีตรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย*

• นายพนัส ไทยล้วน สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย*

• ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (ดำเนินการอภิปราย)

15:30 -16:00 น.      ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

16:00 - 16:15 น.      การให้ความเห็นต่อการปาฐกถาและการอภิปราย โดย

• ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ

16.15 -16.30 น.      สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา โดย

• รศ. ดร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใบตอบรับการเข้าร่วมงานวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2558

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 12:30-16:30 น.
ณ ห้องประชุมจอมพล ป. ชนั้ 5 กระทรวงแรงงาน

โปรดตอบรับการเข้าร่วมงานภายในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 มายัง E-mail:venus.l2007@gmail.com หรือ csuttawet@gmail.com หรือ csi_edu@yahoo.com หรือ ที่โทรสาร : 02 – 643 4465


ข้าพเจ้า….........................................................................................ตำแหน่ง ........................................................
องค์การ/หน่วยงาน….................................................................โทรศัพท์ ..........................................................
ขอแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมงานวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 จำนวน ............... คน คือ

1) ................................................................................................... ตำแหน่ง ........................................................
2) .................................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................
3) .................................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................
4) .................................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................
5) .................................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

นายเกษมชาติ เหลืองปาน โทรศัพท์: 086 - 6184758 หรือ อ. วิภา ดาวมณี โทร. 081 – 6134792 หรือ คุณวีนัส ลำทา โทร. 087 - 7739268 หรือ ดร.โชคชัย สุทธาเวศ โทร. 081 – 3475233

(หน่วยงาน/องค์กร คณะบุคคล และ บุคคล ที่ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธินิคม จันทรวิทุร โปรดโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “กองทุนศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร” ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 013 – 1 – 76613 – 9 และแจ้งการบริจาคเงินให้ มูลนิธิทราบที่อยู่อีเมล์ : csuttawet@gmail.com หรือ csi_edu@yahoo.com หรือ โทรสาร : 02 – 6434465)


อ่าน 534 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com