โครงการสัมมนาเนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2558
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2558)
เรื่อง
“กฎหมายแรงงานเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงาน
และความเจริญรุ่งเรืองของขบวนการแรงงานในสังคมประชาธิปไตย”
1. หลักการและเหตุผล

          กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการทำให้นโยบายแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาลสามารถปฏิบัติได้

          กฎหมายแรงงานอันพึงมีในทุกสังคมนั้น ไม่เพียงสมควรอาศัยกระบวนการและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รองรับการมีส่วนร่วมของผู้มีประโยชน์ได้เสีย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างก้าวหน้าและเป็นสากลเท่านั้น แต่ควรมีการบังคับใช้ที่ได้ผลอีกด้วย

          นอกจากนี้ ในฐานะที่ขบวนการแรงงานไทยในสังคมประชาธิปไตยเป็นขบวนการของประชาชนที่รับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างสำคัญ โอกาสที่ประเทศไทยจะมีการปฏิรูปหรือมีกฎหมายแรงงานที่คุณภาพมากขึ้นในอนาคตจึงต้องฝากความหวังไว้ที่ขบวนการแรงงานไทยที่จะเจริญรุ่งเรืองเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะเอื้ออำนวยมากน้อยเพียงใดเช่นกัน

          ในวาระการเฉลิมฉลองวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปี ซึ่งมูลนิธินิคม จันทรวิทุร และองค์กรพันธมิตรได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการขึ้นเป็นประจำเพื่อเป็นประเพณีทุกปี จึงเห็นเป็นความสำคัญในปี 2558 ที่จะมีการแลกเปลี่ยนถึงแนวคิด ข้อมูล และสถานภาพของกฎหมายแรงงานไทย อันรวมถึงมาตรฐานสากลด้วย ต่อความก้าวหน้าของคุณภาพชีวิตแรงงานและขบวนการแรงงานไทยที่สมควรพิจารณาไปพร้อมๆกัน

2. วัตถุประสงค์

          2.1 ยกระดับความรู้ และทัศนคติ ของผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องกฎหมายแรงงานและการเกี่ยวข้องกับ คุณภาพชีวิตแรงงานหรือผู้ทำงาน และขบวนการแรงงาน

          2.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องกฎหมายแรงงาน คุณภาพชีวิตคนทำงาน และขบวนการแรงงาน

          2.3 แสวงหาแนวทางความเป็นไปได้และความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในการปรับปรุงหรือปฏิรูปกฎหมายให้ทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่แรงงานหรือผู้ทำงาน และขบวนการแรงงาน และสังคมโดยรวมมากยิ่งขึ้น

3. วิธีการสมัมนา

          3.1 การบรรยายและอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ด้านประชาธิปไตยในการทำงาน

          3.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา

4. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้แทนจากสหภาพแรงงาน เจ้าของหรือผู้บริหารในสถานประกอบการในภาคเอกชน หน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ นักบริหารงานบุคคล นักศึกษา นักพัฒนา และผู้สนใจอื่นๆ จำนวนประมาณ 30 คน

5. กำหนดเวลาและสถานที่

          วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 12:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ตึกเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

6. องค์กรร่วมจัดสัมมนา

          มูลนิธินิคม จันทรวิทุร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          7.1 ผู้เข้าสัมมนาได้รับการยกระดับความรู้ และทัศนคติ ในเรื่องกฎหมายแรงงานและการเกี่ยวข้องกับ คุณภาพชีวิตแรงงานหรือผู้ทำงาน และขบวนการแรงงาน

          7.2 ข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องกฎหมายแรงงานและการเกี่ยวข้องกับ คุณภาพชีวิตแรงงานและขบวนการแรงงาน

          7.3 หาแนวทางความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหรือปฏิรูปกฎหมายให้ทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่แรงงาน หรือผู้ทำงาน และขบวนการแรงงาน และสังคมโดยรวมมากยิ่งขึ้น

          7.4 ความร่วมมือและการส่งเสริมเครือข่ายด้านการปรับปรุงหรือปฏิรูปกฎหมายในมิติที่สร้างสรรค์ให้เข้มแข็งและขยายตัวทั่วประเทศ

กำหนดการสัมมนา
เนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2558 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2558)
เรื่อง

“กฎหมายแรงงานเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงาน
และความเจริญรุ่งเรืองของขบวนการแรงงานในสังคมประชาธิปไตย”

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ตึกเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
จัดโดย
มูลนิธินิคม จันทรวิทุร สถาบันทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาแรงงาน
และสวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

12:30 – 13:00 น.      ลงทะเบียน

13:00 – 13:10 น.      กล่าวต้อนรับ โดย

• นายฐาปบุตร ชมเสวี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:10 – 13:30 น.      กล่าวรำลึกถึงวันวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติ โดย

• นายบุญเทียน ค้ำชู ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

13:30 – 13:45 น.      กล่าวเปิดการสัมมนา โดย

• รศ. ดร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13:45 – 15:45 น.      การอภิปรายเรื่อง “กฎหมายแรงงานเพื่อการยกระดับคุณภาพ ชีวิตคนทำงานและความเจริญรุ่งเรืองของขบวนการแรงงานในสังคมประชาธิปไตย” โดย

• นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

• ผศ. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

• นางสุนทรีย์ หัตถี เซ่งกิ่ง รองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

• นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย*

• นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และ ประธานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558

• ดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• นายโกวิทย์ บุรพธานินทร์ กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร (ดำเนินการอภิปราย)

15:45 – 16:15 น.      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

16:15 – 16:30 น.      กล่าวปิดการสัมมนา โดย

• อาจารย์ ดร. นราเขต ยิ้มสุข ผู้อำนวยการ หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ - รับประทานอาหารว่าง เวลา 14:30 – 14:45 น. *วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม พิธีกร : อาจารย์วิภา ดาวมณี กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

ใบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา

เนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2558
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2558)

เรื่อง
“กฎหมายแรงงานเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงาน และความเจริญรุ่งเรืองของขบวนการแรงงานในสังคมประชาธิปไตย”

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ตึกเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ….....................................................................................................................
องค์การ/หน่วยงาน…........................................................................................................................................
ตำแหน่ง ..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................................................... โทรสาร ...................................................................................

ขอแจ้งชื่อบุคคลต่อไปนี้เข้าร่วมสัมมนา

1. (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................ตำแหน่ง...............................................................
โทรศัพท์ .............................................................. โทรสาร ............................................................................

2. (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................ตำแหน่ง...............................................................
โทรศัพท์ .............................................................. โทรสาร ............................................................................

                    ลงลายมือชื่อ
          (....................................................)
                         ผู้แจ้ง
     โทรศัพท์ ...............................................หมายเหตุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
นายเกษมชาติ เหลืองปาน โทร. 086 6184758
อาจารย์วิภา ดาวมณี โทร. 081 6134792, Email: csi_edu@yahoo.com
ดร. โชคชัย สุทธาเวศ โทร. 081 3475233, Email: csuttawet@gmail.com
นางศรีรัตน์ ขันธมาลัย โทร. 081 8599242


อ่าน 242 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com