สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2557

มูลนิธินิคม จันทรวิทุร  

 

            ในรอบปี 2557 มูลนิธินิคม จันทรวิทุร ได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

 

1)   จัดงานวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปีครั้งที่ 12 เรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมไทยสู่รัฐสวัสดิการอาเซียน” วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม. ธรรมศาสตร์ มูลนิธิทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศ และ กระทรวงแรงงาน

 

2)   จัดงานบรรยายและสานเสวนาในงานรำลึก 38 ปี 6 ตุลา ร่วมกับมูลนิธิศักยภาพชุมชน โดยการสนับสนุนขององค์กรร่วมจัดงานรำลึก 38 ปี 6 ตุลา เรื่อง “ความสุขที่แท้” ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 9:30 – 16:30 น. ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

3)   จัดสัมมนาร่วมกับมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย สมาพันธ์แรงงานปกป้องประชาธิปไตย และมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ จัดสัมมนาเรื่อง “นโยบายพรรคการเมืองในการเลือกตั้งและบทบาทสหภาพแรงงานในการกู้วิกฤตประชาธิปไตยของประเทศ”วันที่ 26  มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว

 

4)   จัดสัมมนาวิชาการเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีครั้งที่ 4 เรื่อง “ประชาธิปไตยในการทำงานและการร่วมบริหารกิจการ:ข้อพิจารณาในการปฏิรูปประเทศไทย” ร่วมกับสาบันทรัพยากรมนษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ วันที่ 27  เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมประภาศ อวยชัย ตึกเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

5)   จัดเสวนาโต๊ะกลมร่วมกับมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยในวันสิทธิมนุษยชนสากล “Human rights now!!” พุธที่ 10 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมมูลนิธิ 14ตุลา สี่แยกคอกวัว กทม.

 

6)   ดำเนินโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน” [โครงการในความร่วมมือระหว่างสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) กับ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร] รุ่นที่ 1 จำนวน 35 คน ระหว่าง เดือนสิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2557

 

7)   ดำเนินโครงการ “การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่ื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555 - 2559 สู่การปฏิบัติ” [โครงการในความร่วมมือระหว่างสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) กับ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน] ประจำปี 2557 ระหว่าง เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

 

8)   จัดสัมมนาเรื่อง “แนะนำและวิจารณ์หนังสือดีเชิงแนวคิดและนโยบายการพัฒนาประเทศ” 12 เล่ม [โครงการในความร่วมมือของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร] วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 10:30 – 17:30 . ณ โรงภาพยนต์ TK Park (สำนักงานอุทยานการเรียนรู้) ตึกเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ราชประสงค์

 

9)   จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์เพื่อความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมตามหลักการและตัวแบบทางสายกลาง” ร่วมกับภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ต่อจาก พ.ศ. 2556) จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 2วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และ รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่  6 กันยายน พ.ศ. 2557)ณ ห้องประชุมกันภัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

10) ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการบริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่น 1 จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล“ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน” วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ สนามพัฒนา กอล์ฟคลับ (หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารฯดังกล่าวบริจาคเงินรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการจัดงานให้แก่มูลนิธินิคม จันทรวิทุร จำนวน 26,880.00  บาท)

 

11) ดำเนินการสาธารณะประโยชน์อื่นๆ เช่น บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยในเดือนตุลาคม รับผิดชอบค่าลงทะเบียนบางส่วนให้แก่ผู้แทนสหภาพแรงงานในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์เพื่อความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมตามหลักการและตัวแบบทางสายกลาง” และ เผยแพร่ข้อเขียนทางวิชาการ/ความคิดเห็นสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธินิคม จันทรวิทุร และแหล่งอื่นๆ

 

(รายงายโดย ดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร)

 อ่าน 2132 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2556
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2557

 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com