สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี2556

มูลนิธินิคม จันทรวิทุร 

ในรอบปี 2556 มูลนิธินิคม จันทรวิทุร ได้จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์8 ครั้ง ดังต่อไปนี้

        

1.          การจัดสัมมนาเนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2556) วันที่ 29 เมษายน 2556 เรื่อง“การเสริมสร้างรัฐสวัสดิการภายใต้สังคมประชาธิปไตย: มุมมองด้านกฎหมาย และบทบาทของรัฐ สหภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ” จัดโดยมูลนิธินิคม จันทรวิทุร  สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม. ธรรมศาสตร์  และ หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ ม. ธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 313 ตึกเอนกประสงค์ 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

2.          การจัดเสวนาโต๊ะกลม เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 14 ตุลาคม 2516 เรื่อง “ขบวนการกรรมกรกับ 14 ตุลา 2516 และอนาคตประชาธิปไตยไทย”  จัดโดยมูลนิธินิคม จันทรวิทุร  ร่วมกับคณะกรรมการ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสีดา โรงแรมรัตนโกสินทร์

 

3.          การจัดสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 14 ตุลาคม 2516 เรื่อง “การปฏิรูปขบวนการแรงงานและรัฐสวัสดิการบนเส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย”จัดโดยมูลนิธินิคม จันทรวิทุร ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต และ คณะกรรมการ 14 คุลา เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม2556 ณ ห้องประชุมตึกกิจกรรมชั้น2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 

4.          การจัดงานวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 11) เรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายแรงงานไทยรองรับประชาคมอาเซียน”วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน จัดโดย มูลนิธินิคม  จันทรวิทุร กระทรวงแรงงาน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 

 

5.          การรับทุนจากสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน” จำนวน 2รุ่น จำนวน 70 คน ระหว่าง พ.ศ. 2556-2557ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธินิคม จันทรวิทุร กับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอาทิตย์ อิสโม เป็นผู้อำนวยการโครงการ) (เริ่มดำเนินการเดือนสิงหาคม 2556)

 

6.          การรับทุนจากสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการ “การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่ื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555 - 2559 สู่การปฏิบัติ” ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธินิคม จันทรวิทุร กับ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (นายพานิช จิตร์แจ้ง เป็นผู้อำนวยการโครงการ) (เริ่มดำเนินการเดือนตุลาคม 2556)

 

7.          การจัดฝึกอบรมเรื่อง"การบริหารและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์เพื่อความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมตามหลักการและตัวแบบทางสายกลาง” วันที่ 14 ธันวาคม 2556  จัดโดยมูลนิธินิคม จันทรวิทุร  ร่วมกับ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกศูนย์อาหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร)

 

8.          การจัดบรรยายเรื่อง“International Industrial Relations Trends: Debates about the Varieties of Capitalism & Potential Learning Opportunities” (แนวโน้มแรงงานสัมพันธ์นานาชาติ:ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความหลากหลายของระบบทุนนิยม และโอกาสการเรียนรู้เชิงศักยภาพ) โดยProf. Dr. Greg J. Bamber มหาวิทยาลัยโมแนช ประเทศออสเตรเลีย จัดโดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธินิคม จันทรวิทุร สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 19 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

ผู้รายงาน: ดร. โชคชัย สุทธาเวศ

หมายเหตุ: กรณีกิจกรรมที่8 - เดิมกำหนดจะจัดขึ้นที่ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์มวลชนของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) ปิดล้อมสนามกีฬาเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง และบริเวณกระทรวงแรงงาน เพื่อขัดขวางการรับสมัครบุคคลลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนกระทบต่อกระทรวงแรงงานให้ต้องปิดทำการไปด้วย องค์การร่วมจัดงานจึงเปลี่ยนสถานที่จัดบรรยายไปเป็นห้องประชุมชั้น 19 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 อ่าน 2237 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2556
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2557

 
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com